PHẬT GIÁO ÚC CHÂU 12 Freeman Road, Durack, Queensland, 4077. Australia. Tel: 61.7.3372 1113. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: thnhattan@yahoo.com.au.
23 Tháng Mười 2019(Xem: 36)
Lễ Đặt Đá Xây Dựng Đại Điện Bát Nhã & Giảng Đường Huyền Vi tại Chùa Linh Sơn, Melbourne, Úc Châu do TT Thích Tịnh Đạo Trụ Trì Chủ Nhật, 30-10-2011