PHẬT GIÁO ÚC CHÂU 12 Freeman Road, Durack, Queensland, 4077. Australia. Tel: 61.7.3372 1113. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: thnhattan@yahoo.com.au.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
16 Tháng Bảy 2016(Xem: 12)
Ngày Thứ Ba, 5-7-2016: Lễ Khai Mạc lúc 9:30 giờ sáng. Ngày Thứ Sáu, 15-7-2016: Lễ Bế Mạc lúc 9:30 giờ sáng
12 Tháng Bảy 2014(Xem: 12)
Ngày Thứ Ba, 1-7-2014: Lễ Khai Mạc lúc 9 giờ sáng. Ngày Thứ Sáu, 11-7-2014: Lễ Bế Mạc lúc 11 giờ trưa
13 Tháng Bảy 2013(Xem: 14)
KỶ YẾU TRƯỜNG HẠ MINH QUANG PHẬT LỊCH 2557 ( Từ ngày 02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )
14 Tháng Bảy 2012(Xem: 21)
KỶ YẾU TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH PHẬT LỊCH 2556 ( Từ ngày 04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )