PHẬT GIÁO ÚC CHÂU 12 Freeman Road, Durack, Queensland, 4077. Australia. Tel: 61.7.3372 1113. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: thnhattan@yahoo.com.au.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
(Nhiệm kỳ 2015-2019)


Hội Chủ: HT Thích Bảo Lạc
Phó Hội Chủ: HT Thích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Đặc Trách Tân Tây Lan: HT Thích Trường Sanh
Tổng Thư Ký: TT Thích Nhật Tân
Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Nguyên Tạng
Phó Tổng Thư Ký: TT Thích Giác Tín
Chánh Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Như Tuyết
Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Viên Thông
Phó Thủ Quỹ: NS Thích Nữ Thể Viên
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Bổn Điền
Tổng Vụ  Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Giác Tín
Tổng Vụ  Phó Tổng Vụ Tăng Sự: TT Thích Đạo Thông
Vụ Trưởng Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
Vụ Phó Ni Bộ: Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp : HT Thích Minh Hiếu
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Như Định
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp: TT Thích Nguyên Tạng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: HT. Thích Trường Sanh
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: ĐĐ Thích Đạo Nguyên
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục: Đạo hữu TS. Lâm Như Tạng
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Tâm Minh
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên - GĐPT: TT Thích Giác Tín
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GĐPT: ĐĐ Thích Đạo Hiển
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Tâm Phương
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: TT Thích Phổ Hương
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: ĐĐ Thích Viên Trí
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Từ Thiện Xã hội: SC Thích Nữ Nguyên Khai
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài chánh : NS Thích Nữ Tâm Lạc
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài chánh: SC Thích Nữ Thành Liên
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ: TT Thích Nguyên Trực
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : TT Thích Phổ Hương
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ : ĐĐ Thích Thông Hiếu
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi lễ:  TT Thích Thiện Hiền
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: TT Thích Nhuận Chơn
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Viên Tịnh
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi lễ: ĐĐ Thích Viên Trí