PHẬT GIÁO ÚC CHÂU 12 Freeman Road, Durack, Queensland, 4077. Australia. Tel: 61.7.3372 1113. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: thnhattan@yahoo.com.au.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG
(Nhiệm kỳ 2015-2019)

1. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn (Tăng Giáo Trưởng)
2. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ
3. Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
4. Hòa Thượng Thích Quảng Ba
5. Hòa Thượng Thích Trường Sanh
6. Hòa Thượng Thích Minh Hiếu
7. Thượng Tọa Thích Nhật Tân
8. Thượng Tọa Thích Nguyên Trực (Chánh Văn Phòng)
9. Thượng Tọa Thích Tâm Phương