PHẬT GIÁO ÚC CHÂU 12 Freeman Road, Durack, Queensland, 4077. Australia. Tel: 61.7.3372 1113. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: thnhattan@yahoo.com.au.
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
(Nhiệm kỳ 2015-2019)


01. CHỨNG MINH
(Canada)
Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Tâm Châu
02. CHỨNG MINH
(Úc Đại Lợi)
Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Huyền Tôn
03. CHỨNG MINH
(Hoa Kỳ)
Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Thắng Hoan
04. CHỨNG MINH ĐẠO SƯ
(Úc Đại Lợi)
Trưởng Lão Hòa Thượng
Thích Như Huệ